fbpx

Algemene Verkoop Voorwaarden

1 Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1 Alle bestellingen geplaatst bij Energy-Bullets Europe BV (“Energy-Bullets”) via de website worden geregeld door deze Algemene Verkoopvoorwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1.2 Energy-Bullets behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden te allen tijde te veranderen door een nieuwe, gedateerde versie te publiceren, welke toepasselijk zal zijn op alle daaropvolgende bestellingen.

2 Bestellingen algemeen

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst bij Energy-Bullets (www.energy-bullets.com).

2.2 De bestellingen via de website zijn onderworpen aan een minimale en maximale hoeveelheidsgrens zoals aangegeven op de website.

2.3 Energy-Bullets behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren in het geval van onbetaalde facturen, insolvabiliteit en fraude.

2.4. U dient Energy-Bullets zo snel mogelijk in te lichten in geval van adreswijziging of een andere wijziging in de gegevens.

3 Bestellingen via de website

3.1 Energy-Bullets stelt de goederen te koop, zolang de voorraad strekt.

3.2 Alvorens een bestelling te kunnen plaatsen op de website als een consument, hoeft u zich niet eerst te registeren.

3.3 Alvorens een bestelling te kunnen plaatsen op de website als een dealer, dient u zich eerst te registeren.

3.4 Bij de registratie dient u zich ervan te vergewissen dat de gegevens die worden ingevuld juist en volledig zijn.

3.5 Tijdens de registratie wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld.

3.6 U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het wachtwoord en eventuele bestellingen die met dit wachtwoord worden geplaatst, zelfs als dat gebeurt zonder dat u daar kennis van hebt.

3.7 Als u weet of vermoedt dat een derde het wachtwoord kent of heeft gebruikt, dient u Energy-Bullets onmiddellijk op de hoogte te stellen.

3.8 Bij wijzigingen in uw gegevens wordt u verzocht deze bij te werken op de website.

4 Bestelbevestigingen voor bestellingen via de website

4.1 De bestellingen die u via de website plaatst, hebben niet de geldingskracht van een bindende overeenkomst zolang ze niet per e-mail bevestigd zijn door Energy-Bullets.

4.2 De gegevens die door Energy-Bullets worden geregistreerd, vormen een bewijs van de bestelling en de volledige transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een bewijs van de financiële transacties.

5 Prijzen

5.1 Bestellingen worden gefactureerd conform de prijzen en het BTW-tarief die geldig zijn op de dag van de bestelling.

5.2 De leveringskosten worden gefactureerd tegen de prijzen die zijn aangegeven op de website op de dag van bestelling. Ze worden berekend volgens de grootte van de bestelling en de gekozen leveringswijze.

5.3 Indien de klant een wijze van levering verzoekt die afwijkt van de door Energy-Bullets  toegepaste wijze komen de eventuele supplementaire kosten ten laste van de klant.

5.4 Energy-Bullets  behoudt zich het recht voor de prijzen en de leveringskosten voor toekomstige bestellingen te allen tijde te veranderen en een contract met formulerings-, druk- of rekenfouten nietig te verklaren in welk geval de eventueel door u geleden schade zal worden vergoed.

6 Douanerechten

6.1 Als u goederen bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het afzendland van Energy-Bullets, wordt u beschouwd als een erkende invoerder en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de goederen in ontvangst neemt.

6.2 U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of -belastingen als de goederen in uw land aankomen. Bovendien zijn alle bijkomende inklaringskosten voor uw rekening. We hebben geen controle over deze kosten en kennen de bedragen niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet u contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer inlichtingen.

7 Levering

7.1 Alle bestellingen worden aangeboden op het adres dat op de bestelling is vermeld.

7.2 Energy-Bullets doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat een bestelling op de gevraagde dag wordt geleverd. Meer informatie over de leveringstermijnen is beschikbaar op onze website.

7.3 Leveringen vinden enkel plaats in landen binnen Europa.

7.4 De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de klant.

7.5 De producten van Energy-Bullets  zijn verpakt in kartonnen dozen.

8 Goederen controleren, kwaliteitsproblemen, retour

8.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om het aantal en de goede staat van de goederen bij levering/aankoop te controleren.

8.2 In volgende gevallen wordt u verzocht om contact op te nemen met Energy-Bullets per post (PO box 60  2410 AB  Bodegraven Nederland) of een email te sturen naar service@energy-bulets.com, alvorens de goederen eventueel te retourneren:
8.2.1 in geval van schade;
8.2.2 in geval van kwaliteitsproblemen;
8.2.3 in geval de levering niet overeenkomt met de bestelling.

9 Herroepingsrecht

9.1 U heeft niet het recht de bestelde en geleverde goederen te retourneren in verband met de wetgeving m.b.t. de voedselveiligheid.

10 Betaling en eigendomsvoorbehoud

10.1 Energy-Bullets aanvaardt volgende betalingswijzen:creditcard, Ideal, Sofort en alle ander lokale betaalmethoden zoals aangegeven op de website.

10.2 Betaling met een creditcard is onmiddellijk verschuldigd. De gegevens van uw creditcard worden om veiligheidsredenen versleuteld.

10.3 De geleverde goederen blijven eigendom van Energy-Bullets tot na volledige betaling van de factuur.

11 Achterstallige betaling

11.1. Energy-Bullets behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren tot het volledige verschuldigde bedrag is betaald.

11.2. In geval van een achterstallige betaling betaalt u rente over het uitstaande saldo, alsmede alle administratieve en juridische inningskosten.

11.3 Indien een factuur op de vervaldatum niet is betaald, worden alle onbetaalde facturen opeisbaar.

12 Aftersales-service

12.1 Als u een probleem ondervindt met of vragen hebt over de werking van Energy-Bullets, de opslagcondities of de aftersales-service neemt u telefonisch contact op met Energy-Bullets of stuur een email (sales@energy-bullets.com) voor hulp of advies.

13 Beperking van aansprakelijkheid

13.1 De foto’s en teksten ter illustratie en beschrijving van de goederen op de website, zijn niet bindend voor Energy-Bullets en worden enkel ter informatie aangeboden. Behoudens in geval van opzet of zware fout, aanvaardt Energy-Bullets  geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto’s of teksten die op de website voorkomen.

13.2 Inzake internationale leveringen in andere landen dan die van waaruit Energy-Bullets  goederen levert, aanvaardt Energy-Bullets  geen enkele aansprakelijkheid als de goederen niet voldoen aan de wetten en reglementen van het land van bestemming.

13.3 Zonder de draagwijdte van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding – of deze nu te maken heeft met de geleverde goederen, de niet-levering van goederen of anderszins – het bedrag overschrijden dat is betaald voor de goederen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding. In geen geval kan Energy-Bullets  aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, incidentele of vervolgschade van welke aard dan ook (zelfs indien het ontstaan van de schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij Energy-Bullets) die voortvloeit uit haar goederen, het gebruik van de goederen, de verkoop van deze goederen of deze website.

14 Overmacht

14.1 Energy-Bullets zal al het mogelijke doen om te voldoen aan zijn verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de goederen verhinderen.

14.2 In geval van vertraging zal Energy-Bullets zich kwijten van zijn verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt Energy-Bullets zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Den Haag.

Energy-Bullets Europe BV
Postbus 60
2410 AB Bodegraven
Nederland